मैं योगेश जाधव (उच्च माध्यमिक शिक्षक, लेखक, कवि) अपने वेबपेज DNYAN SAGAR में आपका स्वागत करता हूं|

१२ मराठी पेपर ३

बोर्ड परीक्षेचे मराठी विषयाचे स्वरूप : 

गुण : १००                                             विषय : मराठी                                                         वेळ : ३ तास

                                                    विभाग –A [ पद्य आधारित ]

*खालील प्रश्नांची हेतुलक्षी उत्तरे लिहा.[ चार प्रश्न असतात]                                                                             ४

*खालील प्रश्नाची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. [चार प्रश्न ]                                                                               ४

*खालील प्रश्नांची दोन-तीन वाक्यात उत्तरे लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                          ४

*खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा. [तीन पैकी दोन प्रश्न लिहा]                                                                   ८

विभाग – B [गद्य आधारित]

*खालील प्रश्नांची हेतुलक्षी उत्तरे लिहा.[ चार प्रश्न असतात]                                                                             ४

*खालील प्रश्नाची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. [चार प्रश्न ]                                                                               ४

*खालील प्रश्नांची दोन-तीन वाक्यात उत्तरे लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                          ४

*खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा. [तीन पैकी दोन प्रश्न लिहा]                                                                   ८

विभाग – C [व्याकरण]

*खालील पदक्रम जोडून वाक्य पुन्हा लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                                 २

*खालील समानार्थी शब्दांच्या योग्य जोड्या लावा. [चार शब्दांचे तीन कॉलम]                                                   २

*खालील विरूध्दार्थी शब्दांच्या जोड्या लावून पुन्हा लिहा. [चार शब्द]                                                             २

*खालील शब्द्समुहासाठी एक शब्द लिहा. [चार शब्द]                                                                                 २

*खालील वाक्यांचे सूचनेनुसार वाक्यात रुपांतर करा [एक वाक्य]                                                                   १

* खालील वाक्यांचे सूचनेनुसार वाक्य संश्लेषण करा [एक वाक्य]                                                                  १

*खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करून समास प्रकार लिहा. [एक शब्द]                                                       १

*खालील वृताचे उदाहरण द्या / लक्षण सांगा. [एक वाक्य]                                                                            १

*खालील अलंकाराचे उदाहरण द्या / अलंकार प्रकार ओळखा. [एक प्रश्न]                                                          १

*खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. [एक प्रश्न]                                                                                        १

*खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहा / वाक्यात उपयोग करा. [दोन प्रश्न]                                                             १

*ग्रामीण शब्दांचा प्रचलित मराठी अर्थ लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                               १

*खालील अशुध्द शब्द शुध्द करून लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                                   १

*खालील शब्दांतील अर्थभेद लिहा. [एक प्रश्न]                                                                                           १

*खालील म्हणींचा अर्थ लिहा / अर्थाची म्हण लिहा. [दोन प्रश्न]                                                                       १

*खालील वाक्यात विरामचिन्हांचा वापर करा. [एक प्रश्न]                                                                               १

विभाग –D [अर्थग्रहण]

*खालील कविता वाचून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. [ पाच प्रश्न  ]                                                                 ५

*खालील गद्य उतारा वाचून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. [ पाच प्रश्न  ]                                                             ५

*खालील उताऱ्याचे १/३ भागात सारांश लिहा व योग्य शीर्षक द्या.                                                                  ५

*खालील परिच्छेद / वाक्य वाचून तो कालक्रमानुसार लिहा.                                                                         ५

विभाग –E [लेखन विभाग]

*अहवाल लेखन करा. [एक प्रश्न]                                                                                                            ५

*खालील दिलेल्या मुद्यांच्या आधारे १०० शब्दात गोष्ट लिहा व शीर्षक द्या.                                                        ५

किंवा

*खालील कल्पनेचा विस्तार करा.                                                                                                           

*खालील पैकी कोणत्याही एका विषयावर सुमारे २५० शब्दात निबंध लिहा.                                                    १०


- योगेश जाधव सर

 GSEB १२ मराठी सराव पेपर ३ 

टिप्पण्या

Have any doubt ?
तुम्ही माझ्या DNYAN SAGAR -https://www.yogeshjadhave.com या वेबसाईट ला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद !

संपर्क फॉर्म

पाठवा